Privacy beleid deCryptohulp.nl

Hoe ga ik om met jouw privacy

De crypto koersen dalen steeds verder en de negatieve nieuwsberichten volgen zich in rap tempo op. Je denkt waarschijnlijk: ‘waarom zou ik nog in crypto investeren’? Maar wanneer je op deze manier denkt zal je nooit veel winst behalen. Een quote van de beroemde aandelenhandelaar Warren Buffet is dan ook: ‘koop wanneer anderen angstig zijn en verkoop wanneer anderen gretig zijn’.

Wanneer crypto dus alleen maar rood kleurt en zelf het nieuws haalt, is het voor de professionele crypto investeerder tijd om een geschikt instapmoment te bepalen. Andersom geldt hetzelfde, weet je nog wanneer Bitcoin op een koers van 69.000 stond? Iedereen om je heen sprak toen in positieve zin over crypto, zelfs de media. Wat er daarna is gebeurd weten we inmiddels allemaal. Investeren in crypto is op de lange termijn (1 tot 3 jaar) nog steeds zeer interessant, zeker omdat het rendement bij cryptovaluta veel groter is dan bij aandelen en andere assets.

Maar wat is nou een echt goed koop- of verkoopmoment? Sinds enkele jaren maak ik zelf gebruik van enkele (ver)koop tools. De tools sturen je eens in de zoveel tijd (slechts enkele keren per maand) een email met een koop of verkoop signaal. Ze bezorgen je rust, zekerheid en veel meer winst op de lange termijn. Hoeveel meer? Tot ruim 3x zo veel! Bekijk hier een winstberekening. En ze zijn ook nog eens super eenvoudig te gebruiken.

deCryptohulp.nl geeft om jouw privacy. deCryptohulp.nl verwerkt daarom uitsluitend gegevens die deCryptohulp.nl nodig heeft voor (het verbeteren van) zijn dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die het over jou en jouw gebruik van
de diensten van deCryptohulp.nl heeft verzameld. deCryptohulp.nl stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
deCryptohulp.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/04/2022, met het publiceren
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over jou door deCryptohulp.nl wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt deCryptohulp.nl aan je uit op welke wijze deCryptohulp.nl jouw gegevens opslaat en hoe deCryptohulp.nl jouw gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over het privacybeleid kun je contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, je
vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kun je lezen op welke wijze deCryptohulp.nl jouw gegevens verwerkt, waar deCryptohulp.nl deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken deCryptohulp.nl gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress en Woocommerce
Deze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de
dienstverlening van deCryptohulp.nl aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die deCryptohulp.nl met hen heeft gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaat uit de toepassing van SSL-encryptie,
een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde
gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
WordPress houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

WordPress hosting
Deze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress, deCryptohulp.nl heeft voor webhosting gekozen voor
Versio. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening van deCryptohulp.nl aan ons beschikbaar stelt,
wordt met deze partij gedeeld. Versio heeft toegang tot jouw gegevens om deCryptohulp.nl (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Versio is op basis
van de overeenkomst die deCryptohulp.nl met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er
worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Versio
deCryptohulp.nl neemt webhosting- en e-maildiensten af van Versio. Versio verwerkt
persoonsgegevens namens deCryptohulp.nl en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw
persoonsgegevens te voorkomen. Versio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Microsoft Outlook 365 deCryptohulp.nl maakt voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Outlook 365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en de gegevens van deCryptohulp.nl zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft Outlook 365 heeft geen toegang tot het postvak van deCryptohulp.nl en deCryptohulp.nl behandelt al het emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in deze webwinkel maakt deCryptohulp.nl gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Google reviews
deCryptohulp.nl verzamelt reviews via het platform van Google Bedrijven. Als je een review achterlaat via Google dan
doe je dat via je eigen Googel account. Het schrijven van een review kan anoniem worden gedaan. Google deelt deze gegevens met deCryptohulp.nl, zodat Google
de review kan koppelen.
In sommige gevallen kan Google contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In
het geval dat deCryptohulp.nl je uitnodigt om een review achter te laten deelt deCryptohulp.nl jouw Google account gegevens met
Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.
Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens
te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Verzending en logistiek is niet van toepassing vanwege het verstrekken van diensten. deCryptohulp.nl verstuurt geen producten naar klanten.

Facturatie en boekhouden

Excel
Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding van maakt deCryptohulp.nl gebruik van Microsoft Excel en de diensten van Rob Groot Administratie te Andijk. deCryptohulp.nl deelt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Rob Groot Administratie te Andijk is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Rob Groot Administratie te Andijk gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

deCryptohulp.nl maakt geen gebruik van externe verkoopkanalen.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking

deCryptohulp.nl gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening van deCryptohulp.nl. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. deCryptohulp.nl gebruikt jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens deelt met deCryptohulp.nl en deCryptohulp.nl gebruikt deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraagt deCryptohulp.nl hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel de
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan deCryptohulp.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval is deCryptohulp.nl gedwongen jouw gegevens te delen, maar deCryptohulp.nl zal zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

deCryptohulp.nl bewaart jouw gegevens zolang je cliënt van deCryptohulp.nl bent. Dit betekent dat deCryptohulp.nl jouw klantprofiel bewaart totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten van deCryptohulp.nl gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zal deCryptohulp.nl dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient deCryptohulp.nl facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal deCryptohulp.nl dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die deCryptohulp.nl naar aanleiding van uw opdracht heeft vervaardigd.

JOUW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens deCryptohulp.nl worden verwerkt. deCryptohulp.nl legt je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je jezelf op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt deCryptohulp.nl om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal deCryptohulp.nl je vragen jezelf te
legitimeren. deCryptohulp.nl houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreert deCryptohulp.nl geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de
machineleesbare gegevensindeling die deCryptohulp.nl binnen  zijn systemen hanteert. Je hebt te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat deCryptohulp.nl jouw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die deCryptohulp.nl (laat) verwerken en die betrekking heeft op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van deCryptohulp.nl voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij deCryptohulp.nl bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deCryptohulp.nl deze gegevens heeft
opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die deCryptohulp.nl (laat) verwerken en die betrekking heeft op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van deCryptohulp.nl voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij deCryptohulp.nl bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die deCryptohulp.nl (laat) verwerken die betrekking heeft op jouw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van deCryptohulp.nl voor
privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij deCryptohulp.nl bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je heeft altijd het recht om de gegevens die deCryptohulp.nl (laat) verwerken en die betrekking heeft op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan
de contactpersoon van deCryptohulp.nl voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt deCryptohulp.nl je op het bij deCryptohulp.nl bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan deCryptohulp.nl in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door of in opdracht van deCryptohulp.nl. Als je bezwaar maakt zal deCryptohulp.nl onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zal deCryptohulp.nl afschriften en/of kopieën van gegevens die deCryptohulp.nl (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. deCryptohulp.nl verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon van deCryptohulp.nl voor privacyzaken.

COOKIES

Google Analytics

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
deCryptohulp.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. deCryptohulp.nl verzamelt informatie over jouw surfgedrag en deelt deze gegevens met Google. Google kan deze
informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet
volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

deCryptohulp.nl behoudt te allen tijde het recht zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop deCryptohulp.nl reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot je verwerkt, dan brengt deCryptohulp.nl je daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS

deCryptohulp.nl
Horn 3 1614LS
Lutjebroek Nederland
E info@deCryptohulp.nl
T 0613684065
Contactpersoon voor privacyzaken: H.G.C. Vriend